Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

indieanin
indieanin
indieanin

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
indieanin
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
9569 f9ab

manicpixiescreamnewt:

sickfuture:

cd in a microwave

it looks like an ancient rune activating its magic

7946 99c7

omg-humor:

That’s actually not even a bad idea

indieanin
indieanin
6314 6fc4
1056 23a9 500
indieanin
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viawrite-url-here write-url-here
indieanin
6705 8e5d 500
Underwater waterfall near Mauritius island.
Reposted fromepi epi viawrite-url-here write-url-here
indieanin
3908 2163
Reposted fromgreensky greensky viawrite-url-here write-url-here
indieanin
indieanin
4730 d552 500
Reposted fromteijakool teijakool viawrite-url-here write-url-here
indieanin
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viakjuik kjuik
indieanin
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viakjuik kjuik
indieanin
6596 5146
Reposted fromadkagar adkagar viawrite-url-here write-url-here
indieanin
9128 da93 500
Reposted fromtfu tfu viawrite-url-here write-url-here
indieanin
3190 aed9
Reposted fromgruetze gruetze viakjuik kjuik
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl